Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Obchodní společnost Unimed Praha, s.r.o., se sídlem Ve Stromkách 41, 252 42 Vestec, identifikační číslo: 14891344, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 157510, vydává tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bezpecnostniskrine.cz (dále jen „Všeobecné obchodní a dodací podmínky“):


I. Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní a dodací podmínky upravují smluvní vztahy vznikající při dodávkách zboží a služeb mezi společností Unimed Praha, s.r.o., se sídlem Ve Stromkách 41, 252 42 Vestec u Prahy, IČ 14891344, DIČ CZ14891344, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 157510 (dále též jen „dodavatel“), a odběrateli.

 2. Odběratelem může být pouze právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel.

 3. Ujednání obsažená v písemné smlouvě uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem mají přednost před ustanoveními Všeobecných obchodních a dodacích podmínek.

 

II. Předmět prodeje a způsob objednávání zboží a služeb

 1. Předmětem prodeje je zboží uvedené v internetovém obchodu, katalogu či jiném nabídkovém materiálu dodavatele.

 2. Objednání zboží je možné přímo přes internetový obchod, písemně poštou, e-mailem nebo faxem na adresu dodavatele.

 3. V každé objednávce je nutné uvést objednací číslo nebo jednoznačný název (typ) zařízení, případně slovní popis zboží. Pokud naše objednací číslo nemáte k dispozici nebo potřebujete-li pomoci při přesném specifikování objednaného zboží, kontaktujte pracovníky naší společnosti. Naši pracovníci Vám ochotně pomohou nebo zašlou další potřebný materiál tak, abyste mohli přesně uvést danou položku z našeho sortimentu.

 4. Každá objednávka musí dále obsahovat:

 • přesnou identifikaci odběratele (obchodní firmu, název či jméno a příjmení, adresu sídla nebo místa podnikání, odpovědnou osobu oprávněnou jednat jménem nebo za odběratele, telefonický a e-mailový kontakt, IČ, DIČ, je-li odběratel plátcem DPH),

 • přesné označení a adresu příjemce zboží (pokud se liší od odběratele),

 • číslo bankovního účtu, ze kterého bude hrazena kupní cena, resp. cena služeb,

 • přesnou adresu místa dodání a kontaktní osobu určenou k převzetí zboží.

   5. V případě objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu odběratel uvede

 

Povinné údaje:

 • Typ a kód zboží

 • Množství

 • Způsob dopravy

 • Způsob platby

 • Osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo)

 • Fakturační údaje (ulice, město, PSČ, stát)

 • Firemní údaje (název společnosti, IČ, DIČ)

 • Souhlas s obchodními podmínkami

 

Nepovinné údaje:

 • Žádost o registraci

 • Žádost o zasílání novinek e-mailem

 • Doručení na jinou adresu

 • Poznámka k nákupu

 

Po dokončení a odeslání objednávky prostřednictvím internetového obchodu je odběrateli zasláno e-mailové potvrzení o zaslání objednávky.

 1. Dodavatel upozorňuje odběratele, že vyobrazení zboží v katalogu se může lišit od skutečného vzhledu zboží. V případě požadavku odběratele na dodržení konkrétní barvy či jiné vlastnosti zboží, která nemá vliv na jeho funkci, proto doporučujeme kontaktovat dodavatele a ověřit si skutečný vzhled zboží.

 2. Objednáním zboží odběratel vyjadřuje potvrzení, že se seznámil s technickými parametry, provedením a funkcí objednávaného zboží, jakož i s dalšími vlastnostmi.

 

III. Potvrzení objednávky

 1. Objednávka bude ze strany dodavatele potvrzena emailovou zprávou zaslanou na adresu uvedenou v objednávce. Okamžikem, kdy je odběrateli doručeno potvrzení objednávky ze strany dodavatele, dochází ke vzniku smlouvy.

 2. V případě, že odběratel v objednávce uvede cenu, obchodní, dodací či další podmínky dodání, se kterými dodavatel nesouhlasí, zašle dodavatel odběrateli svou nabídku, ve které uvede vlastní návrh podmínek dodání zboží. Odběratel může akceptovat nabídku dodavatele do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že nabídku nepřijímá.

 3. V případě, že dodavatel nemůže předmět objednávky splnit, zašle objednateli nabídku s uvedením možných variant. Odběratel může akceptovat nabídku výběrem jedné z variant do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že nabídku nepřijímá.

 4. Požaduje-li to odběratel nebo dodavatel, uzavřou strany písemnou smlouvu na předmět plnění.

 

IV. Dodací podmínky

 1. Dodací lhůty činí jeden až osm týdnů v závislosti na rozsahu a struktuře objednávky. Pokud to odběratel požaduje, dodavatel sdělí odběrateli dodací lhůtu pro konkrétní objednané zboží, resp. služby. Dodavatel je oprávněn plnit objednávku po částech a odběratel se zavazuje plnění tímto způsobem přijmout.

 2. Dodavatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech termín dodání prodloužit, v takovém případě však musí odběratele na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu upozornit.

 3. Součástí dodávky je návod k obsluze zakoupeného zboží v českém jazyce. V případě, že zboží vyžaduje odbornou instalaci, je součástí dodávky uvedení zboží do provozu a zaškolení obsluhy. Cena odborné instalace a zaškolení obsluhy bude sdělena odběrateli před uskutečněním dodávky. Platí, že pokud odběratel poté přijme instalaci a zaškolení, akceptuje tím cenu, která mu byla sdělena.

 4. Dopravu zboží až na místo určení v České republice zajišťuje dodavatel vlastními silami, zásilkovou službou, popř. jinými prostředky. Zboží si může odběratel též převzít ve skladu dodavatele na základě předběžné dohody s pracovníkem obchodního oddělení dodavatele.

 5. Odběratel je povinen předmět plnění převzít. Pokud odběratel nepřevezme předmět plnění, je povinen nést náklady na opakované dodání.

 6. Při převzetí zboží je odběratel povinen zkontrolovat obal. Pokud odběratel zjistí poškození obalu zboží, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit dodavateli a třetí osobě, která zásilku doručovala, a současně je při převzetí zboží povinen uvést tuto skutečnost na přepravním listu vystaveném přepravcem (potvrzení o převzetí zboží). Dodavatel si vyhrazuje právo neuznat pozdější reklamace, neprokáže-li odběratel, že zboží bylo poškozeno již v době dodání, nebo nebude-li informace o poškození obalu zboží uvedena v přepravním listu vystaveném přepravcem.

 

V. Cena předmětu plnění

 1. Cena zařízení je uvedena v internetovém obchodu, nebo se informujte na adrese info@unimed.cz, popř. na uvedených telefonních číslech, kde Vám naši pracovníci sdělí všechny cenové informace.

 2. Ceny jsou uvedeny v českých korunách bez DPH, k cenám tedy bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

 3. Ceny uvedené v internetovém obchodu jsou vždy aktuální. Změny cen mohou být provedeny v návaznosti na změny cen u výrobců nebo v důsledku pohybu kurzu Kč k jednotlivým zahraničním měnám, za které je zboží nakupováno. U zboží z dovozu je případné clo zakalkulováno v cenách.

 4. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu předmětu plnění uvedenou v internetovém obchodu bez předchozího upozornění. Dodavatel neodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních, propagačních a jiných (například technických) materiálů, jakož i při zadávání cen do internetového obchodu.

 5. Odběratel je oprávněn vyžádat si konkrétní cenovou nabídku. Není-li uvedeno jinak, platnost cenové nabídky je 30 kalendářních dnů.

 6. Pro objednávku je závazná vždy cena uvedená v internetovém obchodě v době přijetí objednávky odběratele.

 7. Ceny nezahrnují poplatek za dopravné a balné, příp. za instalaci zboží a zaškolení obsluhy. K cenám může být tento poplatek připočten.

 

VI. Platební podmínky, přechod vlastnického práva, nebezpečí škody, odstoupení dodavatele od smlouvy

 1. Úhrada ceny plnění se uskutečňuje v hotovosti nebo předáním přepravci (tzv. dobírka). U stálých zákazníků nebo dle rozhodnutí dodavatele se úhrada ceny plnění uskutečňuje převodem z bankovního účtu odběratele na bankovní účet dodavatele.

 2. V případě, že je cena hrazena předáním přepravci (tzv. dobírka), je dodavatel oprávněn účtovat poplatek za tuto službu v závislosti na cenách přepravce.

 3. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat od odběratele úhradu zálohy na cenu plnění. V takovém případě počíná běžet dodací lhůta dnem uhrazení zálohy.

 4. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení. Jiná doba splatnosti může být dohodnuta předem při objednání zboží, popř. služeb.

 5. V případě, že je odběratel v prodlení s úhradou ceny plnění, včetně poplatků za dopravu, instalaci a zaškolení, je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo dodavatele na náhradu vzniklé škody v plné výši.

 6. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na odběratele dnem zaplacení celkové ceny plnění (včetně poplatku za dopravu, poplatku za instalaci a zaškolení) dodavateli.

 7. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí.

 8. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s odběratelem v případě, kdy je odběratel v prodlení s úhradou závazku vůči dodavateli či v prodlení s převzetím zboží po dobu delší než jeden měsíc.

 

VII. Odpovědnost za vady a záruka, odpovědnost za škodu

 1. Při převzetí zboží je odběratel povinen provést kontrolu předmětu dodávky a počtu kusů, zda souhlasí s údaji na dodacím listu.

 2. Pokud odběratel při kontrole zjistí zjevné vady na zboží (chybějící či rozbité kusy, zjevné poškození atp.), je povinen tuto skutečnost ihned oznámit dodavateli, a to u zboží dopravovaného přímo dodavatelem ihned na místě při přebírání dodávky, u poštovních zásilek a zboží dopravovaného zásilkovou službou nejpozději do 2 dnů od jeho obdržení. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.

 3. U poštovních zásilek nebo zásilek přepravovaných zásilkovou službou, jejichž obsah je evidentně poškozen nebo jsou zřejmé jiné známky poškození zásilky, je odběratel povinen odmítnout jejich převzetí a bezodkladně, nejpozději do 2 dnů, oznámit tuto skutečnost dodavateli.

 4. Dodavatel nese odpovědnost za vady zboží v souladu s ust. § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 5. Dodavatel je oprávněn prostřednictvím tzv. záručního listu poskytnout odběrateli záruku na zboží. Pro přístroje se záruční lhůtou dodavatel vystaví záruční list s vyznačením data prodeje, typu a výrobního čísla. Záruční lhůta pro jednotlivé typy zařízení je uvedena na www.unimed.cz. Pro vyloučení veškerých pochybností je výslovně stanoveno, že v případě záruky odpovídá dodavatel pouze za vady zboží, které mělo zboží v době dodání odběrateli a které se vyskytly později.

 6. Předložení záručního listu je podmínkou pro uznání případné pozdější reklamace. Reklamace musí být vždy uplatněna písemně s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisem závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury, jména osoby odpovědné ze strany odběratele za vyřízení reklamace a požadovaného nároku z titulu vadného plnění.

 7. Dodavatel je oprávněn určit, zda oprava zboží bude provedena u odběratele, či zda je odběratel povinen zaslat zboží dodavateli. V případě, že zboží má být zasláno dodavateli, má odběratel nárok na náhradu nezbytných nákladů.

 8. Za vadu zboží se nepovažuje, pokud zboží nemá barvu či jinou vlastnost, která nemá vliv na jeho funkci, dle vyobrazení v katalogu, pokud odběratel nepostupoval dle čl. II. odst. 6.

 9. Odpovědnost za vady ani záruční odpovědnost se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením se zbožím ze strany odběratele, na vady způsobené nesprávnou instalací zboží ani na vady způsobené běžným opotřebováním.

 10. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou vadným výrobkem jen do výše kupní ceny zboží.

 

VIII. Rozhodné právo, soudní pravomoc a příslušnost

 1. Smluvní vztah dodavatele a odběratele se řídí českým právem.

 2. V případě, že odběratel má sídlo nebo místo podnikání mimo Českou republiku, je dána soudní pravomoc českých soudů, přičemž místně příslušný je obecný soud dodavatele.

 3. Mezi dodavatelem a odběratelem je dle § 89a občanského soudního řádu sjednána místní příslušnost obecného soudu dodavatele.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi dodavatelem a odběratelem se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 2. Všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou zveřejněny na www.skrine-bezpecnostni.cz.

 3. Všeobecné obchodní a dodací podmínky v tomto znění nabývají účinnosti dne 1. 6. 2015, přičemž v plném rozsahu nahrazují Všeobecné obchodní a dodací podmínky ze dne 26. 2. 2013.

 

Ve Vestci dne 1. června 2015